icon-facebook

Cartells

35é Premi Nacional del Cartel de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2017

1.- Podran prendre part en aquest concurs tots els artistes nacionals o estrangers que ho desitgen. Cada artista podrà presentar el nombre de treballs que considere convenient.
2.- Els participants gaudiran de completa llibertat per a escollir el tema que versaran sobre les Festes de Moros i Cristians de Bocairent. El Jurat qualificador valorarà la qualitat gràfica, artística i l'eficàcia anunciadora i informativa.

3.- Els cartells originals i inèdits adoptaren l'orientació vertical, aniran muntats sobre suport rígid (bastidor o cartó-ploma) preparats per a exposició i tindran unes dimensions de 50x70 cm. sense marges. En les obres originals apareixeran obligatòriament la següent llegenda:

Text: BOCAIRENT. FESTES DE MOROS I CRISTIANS A SANT BLAI 2017. D’interés turístic nacional, del 4 al 7 de febrer. Caldrà incloure també el text www.santblai.org.

Escut de l’Ajuntament de Bocairent i escut de l’Associació de festes de Moros i cristians a sant Blai. Hom pot descarregar aquests escuts del lloc web www.santblai.org.

   4.- Els cartells originals podran ser executats amb llibertat procediment, excepte el collage amb imatges d'altres autors. No s'admetran en el disseny composicions a força d'imatges de bancs d'imatge tipus (shutterstock, fotolia...), ni imatges o fotografies descarregades d'internet d'altres autors. Només s'acceptarà l'ús d'imatges o fotografies d'altres autors en el cas que aquestes siguen inèdites i el dissenyador del cartell tinga en exclusiva els drets de reproducció de les mateixes, en aquest cas s'haurà de presentar en el sobre de les dades una còpia de la factura compra o contracte on especifique els drets que es tenen sobre les imatges.

Seran executats de manera que la seua reproducció no oferisca dificultats i no exigisca més de cinc tintes que no podran ser metàl·liques ni fluorescents. Es tindrà en compte que els cartells seran impresos en offset (CYMK). Si el treball premiat està fet amb ordinador, l'autor estarà obligat a presentar un CD-R amb tots els seus arxius i les tipografies utilitzades, en cas de resultar guanyador. En el cas de contenir imatges digitalitzades (TIFF, EPS). Aquestes hauran de tenir alta resolució (300 ppp) en la grandària d'impressió. En cap cas s'admetran cartells en els quals s'hagen utilitzat imatges o plagis d'altres autors o institucions, sense autorització. En el cas d'un cartell premiat, s'averigüe que ha sigut presentat i/o premiat en una altra població, serà desqualificat pel Jurat qualificador; passant el premi al següent en puntuació. El cartell guanyador podrà adaptar-se com a portada del llibre de festes de 2017, si així ho considera la Comissió de Programa de la Junta de Festes.

   5.- Els treballs es presentaran amb un lema que haurà de figurar al dors de l'obra sense cap dada. En sobre tancat, apart, s'inclourà el nom i cognom de l'autor (o autors si actuen en equip), domicili, telèfon, correu electrònic, fotocòpia del DNI o NIE i el lema. En l'exterior del sobre únicament apareixerà el lema abans esmentat, sense cap altre text o contrasenya.

6.- La Junta de Festes podrà fer una selecció prèvia de les obres amb l'objectiu de verificar si reuneixen els requisits establits en els punts 2,3,4, i 5 d'aquestes bases. Posteriorment, es formarà el Jurat Qualificador, presidit per l'Alcaldia i compost per un representant de la Parròquia de l'Assumpció de La nostra Senyora, un representant de cadascuna dels Filaes, el guanyador del cartell del 2016; i una o dues persones relacionades amb el món del disseny gràfic i les belles arts a proposta de la Junta de Festes. Actuarà com a secretària del jurat, la mateixa de la Junta de Festes.

7.- La resolució del Jurat qualificador, serà inapel·lable i un mateix concursant només podrà optar a un premi. El guanyador del primer premi passarà a formar part del Jurat de la Convocatòria de 2018.

8.- L'obra premiada quedarà en propietat de l'Ajuntament per a finalitats publicitàries. L’ Associació de Festes de Moros i Cristians podrà utilitzar el premi de l'Artista Local per a finalitats publicitàries.

9.- Les obres es presentaran des de la Convocatòria d'aquestes bases fins a les 13 hores del dia 17 de juliol de 2016 en les oficines de l'Ajuntament o mitjançant enviament per Correus o missatgeria fins al mateix dia 17 de juliol (Ajuntament de Bocairent – Pl. Ajuntament, 20 – 46880 – Bocairent ), sempre a ports pagats.

10.- El Jurat qualificador es reunirà per a emetre la resolució del Concurs el dia 03 d'agost. La decisió irrevocable del Jurat, es comunicarà per escrit a tots els concursants.

11.- Les obres premiades seran exposades en la Sala d'Actes de la Junta de Festes el dia 3 d'agost i del 23 al 27 d'agost del present any.

12.- El lliurament del premi es farà el dia dels Homenatges a Capitans de 2017.

13.- Les obres no premiades passaran a la disposició de la Junta de Festes i podrà ser retirades, el que ho desitge, fins a final del mes de setembre en la seu de la Junta de Festes a les vesprades.

14.- L'Ajuntament no serà responsable, en cap cas, de la pèrdua, deterioració, extraviament, etc. de les obres presentades a concurs i no se subscriurà cap pòlissa d'assegurances que cobrisca aquests riscos.

 

15.- Serà responsabilitat dels artistes qualsevol reclamació que puga produir-se en relació amb l'autoria del cartell i el seu possible plagi, encara després del veredicte del Jurat qualificador.

16.- PRIMER PREMI: atorgat per l'Ajuntament de Bocairent i valorat en 1.000 euros i diploma. PRIMER PREMI A l'ARTISTA LOCAL: atorgat per l’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai i valorat en 300 euros i diploma. En el cas que el primer premi corresponga a un artista local, el premi atorgat per la Junta de Festes, es lliurarà a aquell que li seguisca en mèrits sense tenir en compte la seua procedència. El jurat podrà declarar desert qualsevol premi.

17.- No és obligatori acudir els premiats a arreplegar el premi a l'acte d'Homenatge previ avís, en aquest cas, se li enviarà posteriorment al premiat.

18.- La presentació dels treballs i per tant, la participació en el concurs implica la total acceptació de les Bases, així com de la fallada del Jurado que serà, en tot cas, inapel·lable.

 

Bocairent, març del 2016

Bases del concurs PDF

 

34 Concurs de cartells de festes de Moros i cristians a sant Blai

Convocatòria 2016

1r premi:
Rubén Lucas García

portada

 

33 Concurs de cartells de festes de Moros i cristians a sant Blai

Convocatòria 2015

1r premi:
Miguel Ángel Bonilla i Sánchez

MiCBOC2015Cartell

 

XXXII Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2014

1r Premi 2014: 
Vicent Ramon Pascual i Giner

Cartell-Festes-Bocairent-2014s

 

XXXI Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2013

1r Premi 2013: 
Antonio Vañó Cabanes

cartell2013

 

XXXI Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2012

1r Premi 2012: 
Sergi Gómez i Soler

cartell2012
 

XXX Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2011

1r Premi 2011: 
Doménech Morera Santasfelicitas

cartell2011
 

XXIX Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2010

1r Premi 2010: 
Ramón Llop

cartell2010

2n Premi 2010: 
Vicent Ramon Pascual Giner

cartellfin2010
 

XXVIII Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2009

1r Premi 2009: 
Doménech Morera Santasfelicitas

cartell2009

2n Premi 2009: 
Antonio Asensio Bellver

cartellfin2009
 

XXVII Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2008

1r Premi 2008: 
Josep Villarubia Juan i Vicent Ramon Pascual Giner

cartell2008

2n Premi 2008: 
Juan Sanz

cartell_fin08
 

XXVI Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2007

1r Premi 2007: 
Xavier Puertes i Puerto

cartell_07

2n Premi 2007: 
Vicent Ramon Pascual Giner

cartellfin2007
 

XXIII Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2006

1r Premi 2006: 
Miguel Ángel Bonilla Sánchez

cartell06

2n Premi 2006: 
Josilén Amorós Silvestre

cartellfin06
 

XXII Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2005

1r Premi 2005: 
Josep Genís Sanz i Rabadan

cartell2005

2n Premi 2005: 
Doménech Morera Santasfelicitas

cartell_fin2005
 

XXI Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2004

1r Premi 2004: 
Martín Forés Sanz

cartell2004

2n Premi 2004: 
Vicent Ramon Pascual Giner

cartell_fin2004