La Junta Directiva

Imprimeix

fasana
D'acord amb els estatuts, la Junta té les següents atribucions, a més de les indicades en altres article dels estatuts:

 1. Designar les comissions que estime convenients, fins i tot amb la col·laboració de socis no directius, per al millor desenvolupament de la Junta de Festes. En cada cas es determinarà la seua durada i competències.
 2. Preparar amb antelació necessària els projectes de pressupostos anuals d'ingressos i despeses, que presentaran a l'aprovació de l'Assemblea General al mes de novembre.
 3. Formar anualment l'inventari dels béns o efectes de la Junta de Festes i informar a l'Assemblea General de la liquidació de l'exercici anterior.
 4. Proposar a l'Assemblea General els mitjans per recaptar fons.
 5. Fixar al tauler d'anuncis, l'estat resum anual de la situació de tresoreria.
 6. Administrar tots els serveis, fins i tot s'escollirà la forma que es considere més adequada.
 7. Ordenar quant siga necessari per al millor règim de la Junta de Festes i organitzar, a través de les comissions designades a l'efecte, els actes que considere oportuns per compliment dels fins de l'Associació. Es vetllarà especialment per l'ordre i desenvolupament de les filaes durant els actes de festa.
 8. Elevar a l'Assemblea General, les modificacions que estime convenient introduir al present estatut.
 9. Resoldre allò no previst i urgent que estime més indicat, prèvia convocatòria immediata de la Junta Directiva.

 saladejuntesLa junta directiva actual es troba formada per:

Comissió de Festes

 • Coordinació: Àngela Molina Botella (Granaders)
 • Rafa Molina Beneyto (Espanyoletos)
 • Inma Reig Molina (Contrabandistes)
 • Manolo Bernat Belda (Moros vells)
 • Sixto Moya Calatayud (Mosqueters)
 • Blas Silvestre Pérez (Terç de Suavos)

Comissió de Cultura

 • Coordinació: Toni Molina Puerto (Espanyoletos)
 • Xelo Belda Bacete (Terç de Suavos)
 • Inma Ferre Puerto (Granaders)
 • Vicente Beneyto Juan (Estudiants)
 • Angel Doménech Beneyto (Moros vells)
 • Puri Beneyto Vicedo (Moros marins)

Comissió de Programa

 • Coordinació: Juli Beneyto Castello (Contrabandistes)
 • Carla Molina Huerta (Marrocs)
 • Angel Bernat Ferre (Moros Marins)
 • Guillermo Barrachina (Estudiants)
 • Blas Vicedo VAñó (Marrocs)
 • Maria Consuelo Vañó Gómez (Mosqueters)

 

Darrera actualització de gen. 27 2017