icon-facebook

Posters

Cartell de festes de Moros i cristians a sant Blai 2019

Festes de Moros i Cristians a Sant Blai 2019. Bocairent.

Cartell realitzat per l'estudi JuarezCasanova que ha connexionat la festa de Moros i Cristians amb la tradició de l’origen de la festa, el que caracteritza al poble destacant així l’arrel de la festa, la singularitat de “La nit de les caixes” (fet que commemora a Sant Blai perquè és proclamat patró de la Vila), i eixe dia és l’anunciació de les festes, destacant el caràcter festiu i de convivència.

Fiestas de Motos y Cristianos  a Sant Blai 2019. Bocairent


Cartel realizado por el estudio JuarezCasanova enel que han conectado la fiesta de Moros y Cristianos con la tradición del origen de la fiesta, lo que caracteriza al pueblo destacando así la raíz de la fiesta, la singularidad de “La nit de les caixes” (hecho que conmemora a “Sant Blai” porque es proclamado patrón de la Vila), y ese día es la anunciación de las fiestas, destacando el carácter festivo y de convivencia.

 

 

bocairent 2019 A4

 

cartell 2017 

XXXVI Premi Nacional del Cartell de

Festes de Moros Cristians Sant Blai

Convoca: Associació Festes de Moros Cristians de Sant Blai

BASESEDICIÓ2017

 

1. Podran prendre part en aquest concurs tots els artistes nacionals o estrangers que ho desitgen.
Cada artista podrà presentar el nom- bre de treballs que considere convenient.

2. Els participants gaudiran de completa llibertat per a escollir el tema que versaran sobre les
Festes de Moros i Cristians de Bocai- rent. El Jurat qualificador valorarà la qualitat gràfica,
artística i l’eficà- cia anunciadora i informativa.
3. Els cartells originals i inèdits adoptaren l’orientació vertical, aniran muntats sobre suport
rígid (bastidor o cartó-ploma) preparats per a
exposició i tindran unes dimensions de 50x70 cm. sense marges. En les obres originals
apareixeran obligatòriament la següent llegenda:


BOCAIRENT. FESTES DE MOROS I CRISTIANS A SANT BLAI 2018.
D’interès turístic nacional, del 3 al 6 de febrer.

Haurà d’incloure’s també el text: www.santblai.org

També figurarà l’escut de l’Ajuntament de Bocairent i l’escut de l’Associació Festes de Moros i
Cristians de Sant Blai. Qualsevol pot descarregar aquests escuts del lloc web www.santblai.org

4. Els cartells originals podran ser executats amb llibertat procediment, excepte el collage amb
imatges d’altres autors. No s’admetran en el disseny composicions a força d’imatges de bancs
d’imatge tipus (shutterstock, fotolia...), ni imatges o fotografies descarregades d’internet
d’altres autors. Només s’acceptarà l’ús d’imatges o fotografies d’altres autors en el cas que
aquestes siguen inèdites i el dissenyador del cartell tinga en exclusiva els drets de reproducció
de les mateixes, en aquest cas s’haurà de presentar en el sobre de les dades una còpia de la
factura compra o contracte on especifique els drets que es tenen sobre les imatges.

Seran executats de manera que la seua reproducció no oferisca dificultats i no exigisca més de cinc
tintes que no podran ser metàl·liques ni fluorescents. Es tindrà en compte que els cartells seran
impresos en offset (CYMK).

Si el treball premiat està fet amb ordinador, l’autor estarà obligat a presentar un CD-R amb tots
els seus arxius i les tipografies utilitzades, en cas de resultar guanyador. En el cas de contenir
imatges digitalitzades (TIFF, EPS). Aquestes hauran de tenir alta resolució (300 ppp) en la
grandària d’impressió.
XXXVI Premi Nacional del Cartell de
Festes de Moros i Cristians a Sant Blai
Convoca: Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai
BASES EDICIÓ 2017


En cap cas s’admetran cartells en els quals s’hagen utilitzat imatges o plagis d’altres au- tors o
institucions, sense autorització. En el cas d’un cartell premiat, s’esbrine que ha sigut presentat
i/o premiat en una altra població, serà desqualificat pel Jurat qualificador; pas- sant el premi al
següent en puntuació.

El cartell guanyador podrà adaptar-se com a portada del llibre de festes de 2018, si així ho
considera la Comissió de Programa de la Junta de Festes.

5. Els treballs es presentaran amb un lema que haurà de figurar al dors de l’obra sense cap dada.
En sobre tancat, apart, s’inclourà el nom i cognom de l’autor (o autors si actuen en equip),
domicili, telèfon, correu electrònic, fotocòpia del DNI o NIE i el lema. En l’exterior del sobre
únicament apareixerà el lema abans esmentat, sense cap altre text o contrasenya.

6. La Junta de Festes podrà fer una selecció prèvia de les obres amb l’objectiu de verificar si
reuneixen els requisits establits en els punts 2, 3, 4 i 5 d’aquestes bases. Posteriorment, es
formarà el Jurat Qualificador, presidit per l’Alcaldia i compost per un representant de la
Parròquia de l’Assumpció de La nostra Senyora, un representant de cadascuna dels Fila- es, el
guanyador del cartell del 2017; i una o dues persones relacionades amb el món del disseny gràfic i
les belles arts a proposta de la Junta de Festes. Actuarà com a secretària del jurat, la mateixa de
la Junta de Festes.

7. La resolució del Jurat qualificador, serà inapel·lable i un mateix concursant només podrà optar
a un premi. El guanyador del primer premi passarà a formar part del Jurat de la Con- vocatòria de
2018.

8. L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament per a finalitats publicitàries. L’ Asso-
ciació de Festes de Moros i Cristians podrà utilitzar el premi de l’Artista Local per a finali-
tats publicitàries.

9. Les obres es presentaran des de la Convocatòria d’aquestes bases fins a les 14 hores del dia 14
de juliol de 2017 en les oficines de l’Ajuntament o mitjançant enviament per Correus o missatgeria
fins al mateix dia 14 de juliol (Ajuntament de Bocairent, Pl. Ajuntament, 20 46880 Bocairent ),
sempre a ports pagats.

10. El Jurat qualificador es reunirà per a emetre la resolució del Concurs el dia 28 de juliol. La
decisió irrevocable del Jurat, es comunicarà per escrit a tots els concursants.

11. Les obres premiades seran exposades en la Sala d’Actes de la Junta de Festes el dia 3 d’agost i
del 23 al 27 d’agost del present any.

12. El lliurament del premi es farà el dia dels Homenatges a Capitans de 2018.

13. Les obres no premiades passaran a la disposició de la Junta de Festes i podrà ser retira- des,
el que ho desitge, fins a final del mes de setembre en la seu de la Junta de Festes a les
vesprades.

14. L’Ajuntament no serà responsable, en cap cas, de la pèrdua, deterioració, extraviament, etc. de
les obres presentades a concurs i no se subscriurà cap pòlissa d’assegurances que cobrisca aquests
riscos.

15. Serà responsabilitat dels artistes qualsevol reclamació que puga produir-se en relació amb
l’autoria del cartell i el seu possible plagi, encara després del veredicte del Jurat qua-
lificador.

16. PRIMER PREMI: atorgat per l’Ajuntament de Bocairent i valorat en 1.000 euros i diploma. PREMI A
l’ARTISTA LOCAL: atorgat per l’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai i valorat en 300
euros i diploma. En el cas que el primer premi corresponga a un artista local, el premi atorgat per
la Junta de Festes, es lliurarà a aquell que li seguisca en mèrits sense tenir en compte la seua
procedència. El jurat podrà declarar desert qualsevol premi.

17. No és obligatori acudir els premiats a arreplegar el premi a l’acte d’Homenatge previ avís, en
aquest cas, se li enviarà posteriorment al premiat.

18. La presentació dels treballs i per tant, la participació en el concurs implica la total accep-
tació de les Bases, així com de la fallada del Jurat que serà, en tot cas, inapeŀlable.


Bocairent, abril del 2017

 

36 Concurs de cartells de festes de Moros i cristians a sant Blai 2018

 

1r premi:

cartell-Bocairent2018

 

35 Concurs de cartells de festes de Moros i cristians a sant Blai 2017

 

1r premi:
Daniel García Moragues

cartell 2017 gran

 

34 Concurs de cartells de festes de Moros i cristians a sant Blai

Convocatòria 2016

1r premi:
Rubén Lucas García

portada

 

33 Concurs de cartells de festes de Moros i cristians a sant Blai

Convocatòria 2015

1r premi:
Miguel Ángel Bonilla i Sánchez

MiCBOC2015Cartell

 

XXXII Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2014

1r Premi 2014: 
Vicent Ramon Pascual i Giner

Cartell-Festes-Bocairent-2014s

 

XXXI Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2013

1r Premi 2013: 
Antonio Vañó Cabanes

cartell2013

 

XXXI Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2012

1r Premi 2012: 
Sergi Gómez i Soler

cartell2012
 

XXX Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2011

1r Premi 2011: 
Doménech Morera Santasfelicitas

cartell2011
 

XXIX Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2010

1r Premi 2010: 
Ramón Llop

cartell2010

2n Premi 2010: 
Vicent Ramon Pascual Giner

cartellfin2010
 

XXVIII Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2009

1r Premi 2009: 
Doménech Morera Santasfelicitas

cartell2009

2n Premi 2009: 
Antonio Asensio Bellver

cartellfin2009
 

XXVII Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2008

1r Premi 2008: 
Josep Villarubia Juan i Vicent Ramon Pascual Giner

cartell2008

2n Premi 2008: 
Juan Sanz

cartell_fin08
 

XXVI Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2007

1r Premi 2007: 
Xavier Puertes i Puerto

cartell_07

2n Premi 2007: 
Vicent Ramon Pascual Giner

cartellfin2007
 

XXIII Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2006

1r Premi 2006: 
Miguel Ángel Bonilla Sánchez

cartell06

2n Premi 2006: 
Josilén Amorós Silvestre

cartellfin06
 

XXII Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2005

1r Premi 2005: 
Josep Genís Sanz i Rabadan

cartell2005

2n Premi 2005: 
Doménech Morera Santasfelicitas

cartell_fin2005
 

XXI Concurs de Cartells de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

CONVOCATÒRIA 2004

1r Premi 2004: 
Martín Forés Sanz

cartell2004

2n Premi 2004: 
Vicent Ramon Pascual Giner

cartell_fin2004