icon-facebook

Convocatòria cartell 2018

PDF Imprimer Envoyer

cartell 2017 

XXXVI Premi Nacional del Cartell de

Festes de Moros Cristians Sant Blai

Convoca: Associació Festes de Moros Cristians de Sant Blai

BASESEDICIÓ2017

 

1. Podran prendre part en aquest concurs tots els artistes nacionals o estrangers que ho desitgen.
Cada artista podrà presentar el nom- bre de treballs que considere convenient.

2. Els participants gaudiran de completa llibertat per a escollir el tema que versaran sobre les
Festes de Moros i Cristians de Bocai- rent. El Jurat qualificador valorarà la qualitat gràfica,
artística i l’eficà- cia anunciadora i informativa.
3. Els cartells originals i inèdits adoptaren l’orientació vertical, aniran muntats sobre suport
rígid (bastidor o cartó-ploma) preparats per a
exposició i tindran unes dimensions de 50x70 cm. sense marges. En les obres originals
apareixeran obligatòriament la següent llegenda:


BOCAIRENT. FESTES DE MOROS I CRISTIANS A SANT BLAI 2018.
D’interès turístic nacional, del 3 al 6 de febrer.

Haurà d’incloure’s també el text: www.santblai.org

També figurarà l’escut de l’Ajuntament de Bocairent i l’escut de l’Associació Festes de Moros i
Cristians de Sant Blai. Qualsevol pot descarregar aquests escuts del lloc web www.santblai.org

4. Els cartells originals podran ser executats amb llibertat procediment, excepte el collage amb
imatges d’altres autors. No s’admetran en el disseny composicions a força d’imatges de bancs
d’imatge tipus (shutterstock, fotolia...), ni imatges o fotografies descarregades d’internet
d’altres autors. Només s’acceptarà l’ús d’imatges o fotografies d’altres autors en el cas que
aquestes siguen inèdites i el dissenyador del cartell tinga en exclusiva els drets de reproducció
de les mateixes, en aquest cas s’haurà de presentar en el sobre de les dades una còpia de la
factura compra o contracte on especifique els drets que es tenen sobre les imatges.

Seran executats de manera que la seua reproducció no oferisca dificultats i no exigisca més de cinc
tintes que no podran ser metàl·liques ni fluorescents. Es tindrà en compte que els cartells seran
impresos en offset (CYMK).

Si el treball premiat està fet amb ordinador, l’autor estarà obligat a presentar un CD-R amb tots
els seus arxius i les tipografies utilitzades, en cas de resultar guanyador. En el cas de contenir
imatges digitalitzades (TIFF, EPS). Aquestes hauran de tenir alta resolució (300 ppp) en la
grandària d’impressió.
XXXVI Premi Nacional del Cartell de
Festes de Moros i Cristians a Sant Blai
Convoca: Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai
BASES EDICIÓ 2017


En cap cas s’admetran cartells en els quals s’hagen utilitzat imatges o plagis d’altres au- tors o
institucions, sense autorització. En el cas d’un cartell premiat, s’esbrine que ha sigut presentat
i/o premiat en una altra població, serà desqualificat pel Jurat qualificador; pas- sant el premi al
següent en puntuació.

El cartell guanyador podrà adaptar-se com a portada del llibre de festes de 2018, si així ho
considera la Comissió de Programa de la Junta de Festes.

5. Els treballs es presentaran amb un lema que haurà de figurar al dors de l’obra sense cap dada.
En sobre tancat, apart, s’inclourà el nom i cognom de l’autor (o autors si actuen en equip),
domicili, telèfon, correu electrònic, fotocòpia del DNI o NIE i el lema. En l’exterior del sobre
únicament apareixerà el lema abans esmentat, sense cap altre text o contrasenya.

6. La Junta de Festes podrà fer una selecció prèvia de les obres amb l’objectiu de verificar si
reuneixen els requisits establits en els punts 2, 3, 4 i 5 d’aquestes bases. Posteriorment, es
formarà el Jurat Qualificador, presidit per l’Alcaldia i compost per un representant de la
Parròquia de l’Assumpció de La nostra Senyora, un representant de cadascuna dels Fila- es, el
guanyador del cartell del 2017; i una o dues persones relacionades amb el món del disseny gràfic i
les belles arts a proposta de la Junta de Festes. Actuarà com a secretària del jurat, la mateixa de
la Junta de Festes.

7. La resolució del Jurat qualificador, serà inapel·lable i un mateix concursant només podrà optar
a un premi. El guanyador del primer premi passarà a formar part del Jurat de la Con- vocatòria de
2018.

8. L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament per a finalitats publicitàries. L’ Asso-
ciació de Festes de Moros i Cristians podrà utilitzar el premi de l’Artista Local per a finali-
tats publicitàries.

9. Les obres es presentaran des de la Convocatòria d’aquestes bases fins a les 14 hores del dia 14
de juliol de 2017 en les oficines de l’Ajuntament o mitjançant enviament per Correus o missatgeria
fins al mateix dia 14 de juliol (Ajuntament de Bocairent, Pl. Ajuntament, 20 46880 Bocairent ),
sempre a ports pagats.

10. El Jurat qualificador es reunirà per a emetre la resolució del Concurs el dia 28 de juliol. La
decisió irrevocable del Jurat, es comunicarà per escrit a tots els concursants.

11. Les obres premiades seran exposades en la Sala d’Actes de la Junta de Festes el dia 3 d’agost i
del 23 al 27 d’agost del present any.

12. El lliurament del premi es farà el dia dels Homenatges a Capitans de 2018.

13. Les obres no premiades passaran a la disposició de la Junta de Festes i podrà ser retira- des,
el que ho desitge, fins a final del mes de setembre en la seu de la Junta de Festes a les
vesprades.

14. L’Ajuntament no serà responsable, en cap cas, de la pèrdua, deterioració, extraviament, etc. de
les obres presentades a concurs i no se subscriurà cap pòlissa d’assegurances que cobrisca aquests
riscos.

15. Serà responsabilitat dels artistes qualsevol reclamació que puga produir-se en relació amb
l’autoria del cartell i el seu possible plagi, encara després del veredicte del Jurat qua-
lificador.

16. PRIMER PREMI: atorgat per l’Ajuntament de Bocairent i valorat en 1.000 euros i diploma. PREMI A
l’ARTISTA LOCAL: atorgat per l’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai i valorat en 300
euros i diploma. En el cas que el primer premi corresponga a un artista local, el premi atorgat per
la Junta de Festes, es lliurarà a aquell que li seguisca en mèrits sense tenir en compte la seua
procedència. El jurat podrà declarar desert qualsevol premi.

17. No és obligatori acudir els premiats a arreplegar el premi a l’acte d’Homenatge previ avís, en
aquest cas, se li enviarà posteriorment al premiat.

18. La presentació dels treballs i per tant, la participació en el concurs implica la total accep-
tació de les Bases, així com de la fallada del Jurat que serà, en tot cas, inapeŀlable.


Bocairent, abril del 2017