La Junta Directiva

Atribucions

D’acord amb els estatuts, la Junta té les següents atribucions, a més de les indicades en altres article dels estatuts:

  1. Designar les comissions que estime convenients, fins i tot amb la col·laboració de socis no directius, per al millor desenvolupament de la Junta de Festes. En cada cas es determinarà la seua durada i competències.
  2. Preparar amb antelació necessària els projectes de pressupostos anuals d’ingressos i despeses, que presentaran a l’aprovació de l’Assemblea General al mes de novembre.
  3. Formar anualment l’inventari dels béns o efectes de la Junta de Festes i informar a l’Assemblea General de la liquidació de l’exercici anterior.
  4. Proposar a l’Assemblea General els mitjans per recaptar fons.
  5. Fixar al tauler d’anuncis, l’estat resum anual de la situació de tresoreria.
  6. Administrar tots els serveis, fins i tot s’escollirà la forma que es considere més adequada.
  7. Ordenar quant siga necessari per al millor règim de la Junta de Festes i organitzar, a través de les comissions designades a l’efecte, els actes que considere oportuns per compliment dels fins de l’Associació. Es vetllarà especialment per l’ordre i desenvolupament de les filaes durant els actes de festa.
  8. Elevar a l’Assemblea General, les modificacions que estime convenient introduir al present estatut.
  9. Resoldre allò no previst i urgent que estime més indicat, prèvia convocatòria immediata de la Junta Directiva.

La junta directiva actual es troba formada per:

Presidència: Damián Sanchis Tormo
Presidència Sr. Alcalde: Xavi Molina Martí
Assessoria religiosa: Vicent Femenia Ribes
Vicepresidència: Ignacio Pérez García
Secretaria: Blai Molina Calatayud
Vicesecretaria: Raquel Tormo Belda
Tresoreria: Maria José Sánchez Sanz
Vicetresoreria: Raquel Sanz Molina
Regidoria de Festes: Mª del Mar Sanchis Molina
Sergent major: Vicent Vicedo Giner

COMISSIONSASSESSORIES